XXXII- asis politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų sąskrydis „Su Lietuva širdy“, priminė Laisvės kainą ir tremtinių nueitą kelią: išgyventą neteisingumą, skausmą, badą ir neviltį, bet išsaugotą begalinę meilę Tėvynei ir tikėjimą ateitimi. Visi, kurie stovi gėrio pusėje, kurie dirba dėl Lietuvos ir nebėga iš jos – verti didžiulės pagarbos.
Atjauta ir pagalba kitiems yra būtina, ypač matant Rusijos agresijos žiaurumą prieš Ukrainą, žudomus ir tremiamus žmones, naikinamus miestus. Mažos tada atrodo mūsų asmeninės problemos ir laikas, kuriame esame, ragina dar labiau susitelkti ir netarnauti pykčiui bei kerštui.
Eitynės į Dubysos slėnį, J.E. Kardinolo Sigito Tamkevičiaus aukojamos Šv. Mišios, sąskrydžio dalyvių pasisakymai bei politinių kalinių ir tremtinių chorų atliekamos dainos kasmet palieka pasididžiavimo jausmą žmonėmis, kurie saugo istorinę atmintį, puoselėja laisvės ir meilės Tėvynei idėjas ir perduoda jaunajai kartai. Malonu buvo sąskrydyje susitikti kolegę, dabar Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tarybos pirmininkę Vincę Vaidevutę Margevičienę, Seimo narius, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos iš įvairių Lietuvos regionų narius ir, žinoma, man mielus kuršėniškius. Džiaugiausi Raseinių savivaldybės mero Andriaus Bautronio aktyvia veikla ir jo pagalba organizuojant politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų sąskrydžius bei dainų šventes.
Dėkoju fotomenininkui Leonui Nekrašui už nuotraukas, kuriomis papildžiau sąskrydžio akimirkas.