Prieš 25 metus Šventasis Tėvas Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją, pirmuoju Šiaulių vyskupu paskirdamas kunigą Eugenijų Bartulį, tuometinį Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorių.
Minėdami šią gražią sukaktį džiaugiamės Vyskupo Eugenijaus Bartulio kilniu tarnavimu Dievui ir žmonėms, Jo gražiais darbais: dvasinio gyvenimo atgaivinimu Šiaulių krašte, Kryžių kalno atlaidais, Šeimų šventėmis, piligriminiais žygiais „Kryžių kalnas–Šiluva“, jaunimo ugdymu krikščioniškų vertybių pagrindu, įsteigtu katalikų evangelizacijos centru, pakylėjančiomis pamaldomis ir džiaugsmu.
(Nuotraukos Leono Nekrašo)