2019 liepos 25 d. Seimas baigė Pavasario sesiją. Jos metu surengti 57 plenariniai posėdžiai, kuriuose priimta daugiau kaip 400 teisės aktų.

Socialinė apsauga

Pavasario sesijoje Seimas daug dėmesio skyrė socialinės apsaugos klausimams, ypač susijusiems su vaikų priežiūros ir šeimos gerovės gerinimu. Tarp svarbių pakeitimų – sudaryta galimybė jaunoms šeimoms gauti didesnę paramą pirmajam būstui įsigyti. Pagal priimtas pataisas ji galės būti teikiama kartu su savivaldybės ir (ar) pelno siekiančio juridinio asmens finansine parama.

Priimtomis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisomis Seimas patobulino praėjusiais metais liepos mėn. pradėjusią veikti naują vaiko teisių apsaugos sistemą, pagal kurią vaiko paėmimas iš šeimos bus įmanomas tik kraštutiniais atvejais. Be to, Seimas nuo 2020 m. įtvirtino naują išmokų rūšį – vaiko laikinosios priežiūros išmoką.

Seimas suteikė didesnes galimybes gauti piniginę socialinę paramą, neįskaitant dalies gautų pagal individualią veiklą gautų pajamų, taip pat skiriant šią paramą į šeimos pajamas nebus įskaitomos išmokos vaikams.

Seimo sprendimu socialiniu draudimu drausti įtėviai galės gauti vaiko priežiūros išmokas 12 arba 24 mėn., nepriklausomai nuo vaiko amžiaus. Tikimasi, kad šie pakeitimai paskatins įtėvius įsivaikinti vyresnius negu dveji metai vaikus.

Pagal priimtus pakeitimus pradinukų tėvams suteikta galimybė 14 kalendorinių dienų gauti išmokas vaiko priežiūrai uždarius mokyklas dėl karantino.

Seimas nuo šių metų lapkričio 1 d. uždraudė azartinių lošimų reklamą jaunimui skirtose interneto svetainėse, be to, šalyje bus draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekės ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis.

Pavasario sesijoje parlamentas priėmė Darbo kodekso pataisas, kurios aktualios darbo ieškantiems gyventojams. Pagal naujas nuostatas darbdaviai bus įpareigoti darbo skelbimuose nurodyti siūlomą darbo užmokestį. Tokiu būdu į darbo pokalbį ateinantis žmogus turės daugiau informacijos ir bus geriau pasirengęs deryboms.

Tarp kitų socialinės apsaugos srities sprendimų – mažus ūkius turintiems asmenims leista suteikti bedarbio statusą, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, politiniai kaliniai ir tremtiniai atleisti nuo mokesčio už asmens dokumento išdavimą, o tremtinių statusas bus pripažįstamas ir tremtyje gimusiems asmenims, įteisintas užsienyje gyvenančių lietuvių perkėlimas esant poreikiui (pvz., ištikus humanitarinei krizei) į Lietuvą, reglamentuota Jungtinės Karalystės (JK) ir Lietuvos piliečių teisinė padėtis po JK išstojimo iš ES dienos be susitarimo.

Finansai ir ekonomika

Seimas priėmė daug su šalies ekonomikos skatinimu ir sąžininga komercine veikla susijusių sprendimų.

Šioje sesijoje Seimas priėmė labai svarbų Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymą. Juo reglamentuotas Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbas sinchroniniu režimu ir sistemos desinchronizacijos nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemos bendrieji įgyvendinimo principai.

Siekdamas užtikrinti veiksmingesnę konkurencijos apsaugą Seimas padidino Konkurencijos tarybos įgaliojimus, taip pat nustatė didesnes baudas už nesąžiningą komercinę veiklą. Skiriamas už daugelį reklamos taisyklių pažeidimų ir nesąžiningą komercinę veiklą baudas nuspręsta susieti su ūkio subjekto metinėmis pajamomis. Priimtos įstatymų pataisos mažins verslo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi bei stiprins vartotojų apsaugą.

Seimas nusprendė drausti mažmeninės prekybos įmonėms reikalauti iš tiekėjų nuolaidų ir kitokio tiesioginio ar netiesioginio atlyginimo, jei dėl to nebuvo sutarta raštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

Priimtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pataisos, sudarysiančios palankesnes sąlygas Lietuvoje vystyti startuolius ir ne pelno siekiančioms organizacijoms gauti valstybės paramą. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai dėl pasirinkimo sandorių apmokestinimo prisidės prie spartesnio startuolių skaičiaus didėjimo ir Lietuvos konkurencingumo augimo bei patrauklumo, siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų iš užsienio.

Parlamentas patobulino žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, nustatydamas terminus ir sudarydamas galimybę dalį procedūrų pavesti atlikti projektą įgyvendinančios institucijos valdymo srities įmonei ar įstaigai.

Pagal priimtas Teritorijų planavimo įstatymo pataisas savivaldybės administracijos direktorius žemės valdos projektų rengimą organizuos ir juos tvirtins ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ) ir pramonės parkuose (PP).

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisos leis efektyviau paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas ir panaudoti jas valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklui plėtoti, taip pat nutarta padidinti jos finansavimą ir nustatyti programos tvirtinimo datą.

Seimas įvedė akcizą neapdorotam tabakui. Šiuo sprendimu siekiama užkirsti kelią kontroliuojančių institucijų nustatytiems piktnaudžiavimo atvejams, kai neapdorotas tabakas panaudojamas nelegaliai apdoroto tabako gaminių gamybai ar prekybai.

Pritarta siūlymui kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pakartotinės UAB Revolut Bank ir UAB Revolut Payments patikros.

Valstybės valdymas ir savivalda

Pavasario sesijoje priimti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimai leis efektyvinti valstybės nekilnojamojo turto valdymą. Naujos nuostatos leis beveik per pusę sumažinti valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo apimtis ir atitinkamai sumažinti išlaidas tokio turto valdymui ir priežiūrai. Numatoma, kad 2020 m. centralizuotai bus valdomas visas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas.

Seimas pakeitė gyventojų pajamų mokesčio perskirstymo savivaldybėms tvarką – įtvirtintas finansinio rodiklio verslo plėtros sąlygoms gerinti dydis ir sumos, apskaičiuotos taikant šį dydį, paskirstymas savivaldybėms. Tikimasi, kad naujos nuostatos paskatins savivaldybes gerinti verslo aplinką savo regione.

Viešojo administravimo įstatymo pataisomis nuspręsta nuo lapkričio 1 d. įgalioti ir Vyriausybei neatskaitingus viešojo administravimo licencijas išduodančius subjektus naudotis Licencijų informacine sistema.

Seimas priėmė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) įstatymo pataisas, kuriomis siekiama VTEK veiklą padaryti efektyvesnę ir stiprinti jos, kaip tarnybinės etikos konsultanto, vaidmenį, taip pat stiprinti VTEK ir įstaigų vadovų įgaliojimus ir kt.

Įtvirtintos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus kadencijos, sudarytos teisinės prielaidos statutinėse įstaigose teikti sielovados paslaugas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, pritarta naujos redakcijos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymui, kuriuo atsižvelgiama į poreikį nustatyti pagrindinius vidaus kontrolės, sukūrimo, jos įgyvendinimo, veikimo priežiūros ir tobulinimo principus.

Teisė ir teisėtvarka

Tarp svarbiausių Seimo pavasario sesijos darbų – priimtos Konstitucijos pataisos, kuriomis įteisintas individualus konstitucinis skundas ir sudaryta galimybė kiekvienam asmeniui nuo rudens kreiptis į Konstitucinį Teismą. Parlamentas detaliau nustatė piliečių kreipimosi į Konstitucinį Teismą tvarką.

Sesijoje priimtomis Teismų įstatymo pataisomis siekiama užtikrinti spartesnį bylų nagrinėjimą, prisidėti prie aukštos kvalifikacijos ir nepriekaištingos reputacijos teisėjų korpuso formavimo bei padidinti teisėjų atrankos procedūrų skaidrumą. Naujos nuostatos leis sustiprinti teismų nepriklausomumą ir skaidrumą.

Parlamentas išplėtė su laisvės atėmimu nesusijusių baudžiamosios atsakomybės formų (bausmių, probacijos, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių) taikymą asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas ir optimizuoti baudžiamosios atsakomybės formų įgyvendinimą, kad nuteistųjų resocializacija būtų veiksminga ir mažintų jų nusikalstamų veikų recidyvą. Taip pat patikslintos Baudžiamojo kodekso nuostatos dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos.

Seimas leido Lietuvoje registruoti Europos politines partijas bei Europos politinius fondus, išplėtė galimybes daugiau asmenų gauti antrinę teisinę pagalbą, įtvirtino atsakomybę už draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nesilaikymą.

Priimtame Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme naujai reglamentuotas ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų klasifikavimas, sugriežtinta kai kurių pusiau automatinių ginklų kontrolė.

Krašto apsauga

Seimo priimtomis Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pataisomis reglamentuotas grėsmių nacionaliniam saugumui užkardymą ir krizių valdymą koordinuojančios institucijos Vyriausybės lygmeniu – Nacionalinio saugumo komisijos, kuriai vadovautų Ministras Pirmininkas – sukūrimas.

Pavasario sesijoje nuspręsta uždaromos Ignalinos atominės elektrinės apsaugą nuo spalio 1 d. perduoti Viešojo saugumo tarnybai, Lietuvos krašto apsaugos sistemos ginkluotųjų pajėgų didžiagabaritėms transporto priemonėms šalies keliais leisti važiuoti nemokamai.

Sveikatos apsauga

Seimas patvirtino naują žalos atlyginimo pacientams tvarką, kuri leis jiems greičiau ir paprasčiau gauti žalos atlyginimą.

Priimtomis Alkoholio kontrolės įstatymo pataisomis nutarta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. drausti gaminti ir parduoti maisto produktus, žaislus ir kitas prekes, skirtas vaikams ir paaugliams, kurių dizainas imituoja alkoholinius gėrimus ir jų tarą.

Seimas ratifikavo Lietuvos ir Latvijos vyriausybių tarpvalstybinio bendradarbiavimo susitarimą dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo abiejų šalių pasienio teritorijoje, patvirtino Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gaires.

Švietimas, mokslas ir kultūra

Seimas nustatė Lietuvos etnografinių regionų vėliavų, miestų, miestelių ir kaimų, užsienio lietuvių bendruomenių vėliavų naudojimo teisinį reguliavimą, įteisino etnografinio regiono herbą ir reglamentavo jo naudojimo tvarką.

Parlamentas pritarė siūlymui pradėti Šiaulių universiteto reorganizavimą prijungiant jį prie Vilniaus universiteto, sugriežtino administracinę atsakomybę už nesąžiningą mokslo darbų rengimą ir pateikimą, leido mokyklas, kuriose mokosi ne mažiau kaip 15 proc. specialiųjų poreikių turinčių vaikų, priskirti gimnazijoms.

Seimas, minėdamas Lietuvių chartos 70-metį, pasiūlė Vyriausybei užtikrinti Lietuvių chartos idealų ugdymą ir sklaidą šalies aukštųjų ir bendrojo ugdymo mokyklų programose ir jos atminimo įamžinimą, visapusiškai supažindinant visuomenę su šio istorinio dokumento svarba.

2020-uosius paskelbė Mokyklų bendruomenių, Tautodailės ir UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų metais. Seimo sprendimu pradėjome liepos 6-ąją švęsti ir Tautiškos giesmės dieną, o rugpjūčio 2-ąją minėsime Romų genocido atminimo dieną. Birželio 14-oji paskelbta atmintina Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena.

Tarptautiniai ryšiai

Seimas ratifikavo Šiaurės Atlanto sutarties protokolą, kuriuo pritarė, kad Šiaurės Makedonija jungtųsi prie NATO.

Seimas priėmė keletą rezoliucijų tarptautinių ryšių klausimais. Parlamentas pripažino 1944 metais Sovietų Sąjungos įvykdytus nusikaltimus prieš Krymo totorių tautą genocidu ir pakvietė tarptautinę bendruomenę solidarizuotis su Krymo totorių tauta ir tęsti 2014 metais Rusijos Federacijos įvykdytos Ukrainos Krymo okupacijos ir aneksijos nepripažinimo politiką. Priimta rezoliucija „Dėl Lietuvos ir Lenkijos unijos 450-mečio“ išreiškė viltį, kad senosios Abiejų Tautų Respublikos piliečių politinės tapatybės bei parlamentinės kultūros tradicijos užims deramą vietą Lietuvos ir Lenkijos parlamentarizmo istorijoje.

Kiti klausimai

Seime paminėtos 15-osios Lietuvos narystės ES metinės ir Europos diena, Lietuvos narystės NATO 15-osios metinės, Lietuvos ir Lenkijos valstybių draugystės 25-metis, 110-osios Jono Žemaičio-Vytauto metinės, pagerbė Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą.

Parlamentas išklausė dešimtąjį Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinį pranešimą, priėmė naujojo Prezidento Gitano Nausėdos priesaiką, pritarė Ministro Pirmininko, Lietuvos kariuomenės vado, teismų teisėjų ir kitų pareigūnų kandidatūroms.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis baigiant 6-ąją eilinę pavasario sesiją kalbėjo:

„Sveikinu baigus 6-ąjį šios kadencijos politinį sezoną. Šią sesiją buvo nemažai įtampų dėl vykusių trejų rinkimų ir dviejų referendumų. Sudėtinga buvo ir politinėms jėgoms, ir institucijoms, visgi galime pasidžiaugti, kad Vyriausioji rinkimų komisija rinkimus suorganizavo be didesnių trikdžių, nebuvo inicijuota nė vieno teisminio proceso.

Pagrindinius šios sesijos padarytus darbus išskirčiau tris:

-įgyvendintas pilnavertis žmogaus teisių gynimo institutas, priėmus Konstitucijos pataisą dėl individualaus skundo Konstituciniam teismui;

-kompromisu užbaigėme diskusijas dėl Vaiko teisių apsaugos įstatymo. Žinoma, parlamentinė šio įstatymo įgyvendinimo kontrolė negali būti pamirštama. Šis jautrus mūsų visuomenės klausimas turi nuolat būti po padidinamuoju stiklu;

-trečiasis labai svarbus šios sesijos darbų prioritetas – teisės aktų, susijusių su elektros tinklų sinchronizavimu su Vakarų Europa. Energetinė nepriklausomybė, kaip viena iš nacionalinio saugumo vertybių, yra mūsų garantas ir vakarietiškos krypties užtikrinimas.

Darbų programoje buvo numatyti priimti 545 teisės aktai be lydinčiųjų. Glumina statistika – iš jų 262 buvo nepateikti ar neapsvarstyti. Dar labiau stebina, kad net 110 įstatymų projektų liko komitetuose. Galiu retoriškai klausti, ko pritrūko dirbti našiau – laiko, jėgų ar politinės valios?

Yra ir atskirų Seimo narių kreipimųsi, kuriuose reiškiamas rūpestis, kad dar nuo ankstesnių sesijų užsilaikę teisės aktai yra iki šiol neapsvarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitete.

Kolegos, turime susitelkti ir ne „rauginti“, bet svarstyti, pakelti diskusijai užsigulėjusius projektus. Tikiu, kad produktyvi teisėkūros sistema prisideda prie bendros Seimo ir kiekvieno parlamentaro atskirai reputacijos.

Politinis šios besibaigiančios pavasario sesijos aspektas buvo bene ryškiausias. Naujoji dauguma ir su ja susiję ministrų pasikeitimai tebūna pagrindas tolesniam darniam ir užtikrintam darbui iki šio Seimo kadencijos pabaigos.

Siekime darnaus ir sklandaus darbo su perkrauta Vyriausybe ir naujuoju Prezidentu. Žmonės tikisi institucijų susikalbėjimo.

Kolegos, bičiuliai, dar rinksimės neeilinėje sesijoje, kurioje prisieks paskirti nauji ministrai ir svarstysime eurokomisaro kandidatūrą. Po intensyvių darbų linkiu pailsėti ir pasiruošti rudens sesijai, kurioje laukia tęstiniai darbai ir svarstymas bei tvirtinimas pagrindinio metų teisės akto – valstybės biudžeto.

(Informacija parengta pagal Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento pranešimą)