Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Gitanas Nau­sė­da, įgy­ven­din­da­mas Kon­sti­tu­ci­jos 92 straips­ny­je, 84 straips­nio 8 da­ly­je Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui su­teik­tus įga­lio­ji­mus, pateikė svars­ty­ti Sauliaus Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rą Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­rei­goms už­im­ti. Jis kalbėjo :“ Šią kan­di­da­tū­rą tei­kiu at­si­žvelg­da­mas į tai, kad ji yra re­mia­ma Sei­mo dau­gu­mos, ir siek­da­mas už­tik­rin­ti prie­lai­das veik­ti veiks­min­gai Sei­mo pa­si­ti­kė­ji­mą tu­rin­čiai Vy­riau­sy­bei. Pa­si­rink­tos kan­di­da­tū­ros tei­ki­mas Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­rei­goms už­im­ti yra bū­ti­nas sie­kiant už­tik­rin­ti val­džios ins­ti­tu­ci­jų są­vei­ką ir tęs­ti­nu­mą. Ypa­tin­gas Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko kaip Vy­riau­sy­bės va­do­vo kon­sti­tu­ci­nis vaid­muo le­mia iš­skir­ti­nius rei­ka­la­vi­mus jo kom­pe­ten­ci­jai ir pa­rei­gin­gu­mui. At­si­žvelg­da­mas į tai, kad po­nas S. Skver­ne­lis va­do­va­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos XVII Vy­riau­sy­bei, su­kau­pė ne­ma­žą pa­tir­tį dirb­da­mas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, jai va­do­vau­da­mas, taip pat už­im­da­mas ki­tus at­sa­kin­gus pos­tus, ma­nau, kad jis su­ge­bės įgy­ven­din­ti ir at­liep­ti tuos iš­šū­kius, ku­rie ky­la Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­čiam as­me­niui.
Ti­kiuo­si, kad Sei­mas pri­tars S. Skver­ne­lio kan­di­da­tū­rai ei­ti Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­rei­gas“.
Turėjau garbę pirmininkauti posėdžiui.
Saulius Skvernelis prisiminė, kad pir­mą kar­tą šio­je tri­bū­no­je Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą pristatė 2016 me­tų pa­bai­go­je. Ta­da la­bai aiš­kiai sa­kiau, kad bū­siu ne par­ti­jų, frak­ci­jų, ko­a­li­ci­jų, bet Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas. Mes vi­si da­vė­me prie­sai­ką Lie­tu­vai ir Lie­tu­vos žmo­nėms, tuo tu­ri­me ir va­do­vau­tis. Ti­kiu, kad są­ži­nin­gai ir gar­bin­gai dir­bau tė­vy­nės la­bui ir šian­dien tu­riu dar vie­ną pro­gą Lie­tu­vos žmo­nėms pri­min­ti, kas bu­vo pa­da­ry­ta per pus­tre­čių me­tų, ir ko, kaip Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, esu pa­si­ren­gęs siek­ti ir at­ei­ty­je.
Jei­gu kal­bė­tu­me skai­čiais, tai 2016 me­tų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ne Lie­tu­vai pa­si­ža­dė­jo­me įgy­ven­din­ti be­veik 780 dar­bų.
Aiš­kus pri­ori­te­tas XVII Vy­riau­sy­bės dar­bo­tvarkėje bu­vo, yra ir to­liau bū­tų so­cia­li­nė at­skir­tis. Ne žo­džiais, o la­bai kon­kre­čiais dar­bais pa­vy­ko iš­spręs­ti la­bai su­dė­tin­gus, il­gus me­tus stri­gu­sius klau­si­mus. Jų nau­dą pir­miau­sia pa­ju­to sil­pniau­sie­ji: vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos, sen­jo­rai, ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys.
2018 me­tais įve­dė­me vai­ko pi­ni­gus. Pui­kiai pri­si­me­nu, kiek bu­vo kri­ti­kos, nuo­mo­nių įvai­ro­vės, nuo tei­gia­mų iki pa­čių juo­džiau­sių sce­na­ri­jų. Tuo me­tu vai­ko pi­ni­gai sie­kė 30 eu­rų. Šiais me­tais jie pa­di­din­ti iki 50 eu­rų ir net ne­abe­jo­ju, kad bus di­di­na­mi to­liau. Gau­sio­se ir ne­pa­si­tu­rin­čio­se šei­mo­se au­gan­tiems vai­kams, taip pat ne­įga­liems vai­kams vals­ty­bės iš­mo­ka sie­kia 70 eu­rų, o ne­įga­liems vai­kams, tu­rin­tiems pa­pil­do­mų po­rei­kių, – 90 eu­rų. Šiuo me­tu vai­ko pi­ni­gus gau­na be­veik pu­sė mi­li­jo­no vai­kų. Dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis jų gau­na ir pa­pil­do­mą iš­mo­ką. Skai­čiai grei­tai pa­si­mirš­ta. No­riu tik pri­min­ti, kad prieš re­for­mą iš­mo­kas gau­da­vo ge­ro­kai ma­žiau – per pus ma­žiau vai­kų.
Tai­gi kal­bos apie tai, kad si­tu­a­ci­ja ne­pa­si­kei­tė, yra pa­pras­čiau­sias no­ras ig­no­ruo­ti fak­tus. Tie­sa yra to­kia, kad da­bar vals­ty­bė re­mia ne tik di­džiau­sias pa­ja­mas už­dir­ban­čių tė­vų vai­kus, bet ir vai­kus au­gi­nan­čias ne­pa­si­tu­rin­čias šei­mas. Taip, tai di­de­lis fi­nan­si­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas, ta­čiau tai ir vals­ty­bės gar­bės, ir pa­ti­ki­mu­mo klau­si­mas. La­bai no­riu ti­kė­ti, kad pa­si­tei­si­nę vai­ko pi­ni­gai at­ei­ty­je ne­bus at­šauk­ti ir pui­kių prie­mo­nių ne­pa­nai­kins po­li­ti­nės rie­te­nos. Kol va­do­vau­siu Vy­riau­sy­bei, tai iš­liks vie­na iš pri­ori­te­ti­nių sri­čių.
Pa­vy­ko ras­ti spren­di­mus ir dėl „Sod­ros“ pro­ble­mų. Pa­nai­kin­ta mi­li­jar­di­nė „Sod­ros“ sko­la, įvyk­dy­ta pen­si­jų re­for­ma, po ku­rios ne­be­li­ko su­si­prie­ši­ni­mo tarp esa­mų pen­si­nin­kų ir pen­si­jų fon­dų. Tuo pat me­tu pa­dau­gė­jo kau­pian­čių­jų, su­ma­žė­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įmo­kos pri­va­tiems pen­si­jų fon­dams, po il­gos per­trau­kos, dir­bant mū­sų Vy­riau­sy­bei, sen­jo­rai pa­ju­to žen­klų re­a­lų pen­si­jų ki­li­mą. Ap­skri­tai vi­du­ti­nis pen­si­jų di­dė­ji­mas nuo šios Vy­riau­sy­bės dar­bo pra­džios sie­kė apie 100 eu­rų. Tai nė­ra tur­būt tie pi­ni­gai, ku­rių lau­kia mū­sų sen­jo­rai. Gal­būt dau­ge­lis ma­no, kad nė­ra reikš­min­gi, ta­čiau pri­min­siu bu­vu­sia mū­sų va­liu­ta – 350 li­tų pa­di­dė­ji­mas per tuos me­tus, jei kal­bė­tu­me apie 2015 me­tus, tai fak­tiš­kai pu­sė tuo me­tu bu­vu­sios vi­du­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos li­tais ša­ly­je.
Mo­kes­čių re­for­ma lei­do pa­di­din­ti vi­sų Lie­tu­vos dir­ban­čių­jų pa­ja­mas. La­biau­siai kon­cen­truo­jan­tis į vi­du­ti­nes ir ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­čius as­me­nis. Reikš­min­gai di­din­tas mi­ni­malus dar­bo už­mo­kes­tis. Vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis taip pat au­go spar­čiai. Nuo 2016 me­tų vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis au­go 38 %. Be­je, vie­ša­ja­me sek­to­riu­je jis au­go spar­čiau nei pri­va­čia­me. Pa­na­ši ten­den­ci­ja ma­ži­nant ne­ly­gu­mus iš­liks ir to­liau tiek dėl pa­si­ra­šy­tos na­cio­na­li­nės ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties, tiek ir dėl ki­tų pri­si­im­tų il­ga­lai­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų vie­ša­jam sek­to­riui.
Džiu­gu pri­min­ti, kad dir­bant XVII Vy­riau­sy­bei ir Lie­tu­va ge­ri­no re­kor­dus ver­ti­nant už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą, rei­kė­tų kal­bė­ti ne tik apie pa­slau­gų sek­to­rių, bet ir apie ati­da­ro­mas ga­myk­las. Pir­mą kar­tą re­gio­nuo­se tiek dėl au­gan­čių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, tiek dėl au­gan­čio Lie­tu­vos ver­slo su­kur­ta dau­giau dar­bo vie­tų nei Vil­niu­je. Dau­ge­lis tų dar­bo vie­tų yra su­si­ju­sios su su­ku­ria­ma ga­my­bi­ne in­fra­struk­tū­ra. O tai ap­sun­kin­tų ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą, su­si­klos­čius blo­giau­siems sce­na­ri­jams.
Vien pa­gal per­nai į Lie­tu­vą pri­trauk­tus pro­jek­tus at­si­ras apie 7 tūkst. nau­jų dar­bo vie­tų. Ma­ty­da­mas to­kius re­zul­ta­tus, nuo­šir­džiai džiau­giuo­si, kad per pas­ta­ruo­sius ne­pil­nus tre­jus me­tus tu­rė­jo­me ga­li­my­bę tu­rė­ti Vy­riau­sy­bę, ku­rios pa­grin­dą su­da­rė sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai, ir jie tu­rė­jo ryž­to bei erd­vės veik­ti. Tai ne­bu­vo spren­di­mai, nau­din­gi ku­riai nors vie­nai ver­slo gru­pei ar ko­kios nors po­li­ti­nės par­ti­jos bi­čiu­liams. Tai bu­vo spren­di­mai, ku­rie iš es­mės ge­ri­no Lie­tu­vos ver­slo ap­lin­ką, nu­sta­tė są­ži­nin­gas ir skaid­rias tai­syk­les.
Pa­gal pa­sau­li­nį kon­ku­ren­cin­gu­mo in­dek­są „Doing Bu­si­ness“ Lie­tu­va pa­ki­lo į 14 vie­tą. Nors į pen­kio­lik­tu­ką sie­kė­me pa­tek­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jau da­bar tu­ri­me tik­rai ge­rą re­zul­ta­tą. Pa­gal mo­kes­čių naš­tą dir­ban­tiems Lie­tu­va tam­pa pa­trauk­liau­sia iš Bal­ti­jos ša­lių. Esa­me tre­je­tu­ke ša­lių, ku­rioms se­ka­si pri­trauk­ti aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės in­ves­ti­ci­jas.
Pa­ja­mas į biu­dže­tą mums se­kė­si di­din­ti ir dėl sėk­min­gos ko­vos su še­šė­liu. Be abe­jo, vi­suo­met no­ri­si, kad tas re­zul­ta­tas bū­tų kiek įma­no­ma di­des­nis. Įvai­riais skai­čia­vi­mais, še­šė­lis kas­met ma­žė­jo po vie­ną pro­cen­ti­nį punk­tą, o pri­ėmus Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tą prie­mo­nių pa­ke­tą še­šė­lio ma­žė­ji­mo tem­pas tu­rė­tų pa­di­dė­ti. Ir šie iš pa­žiū­ros kuk­lūs pro­cen­tai virs­ta mi­li­jo­nais eu­rų, ku­riais mes jau fi­nan­suo­ja­me skir­tin­gus vals­ty­bės po­rei­kius. Pir­miau­sia, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą. Bai­gė­si va­di­na­mo­ji mo­kes­čių am­nes­ti­ja – 42 mln. eu­rų įplau­kė į vals­ty­bės biu­dže­tą, pri­si­mi­nus mo­kes­čių mo­kė­to­jams apie pa­mirš­tus su­si­mo­kė­ti ir de­kla­ruo­ti mo­kes­čius. Be prie­var­tos, be žiau­rių ak­ci­jų, tie­siog su­da­rant ga­li­my­bę žmo­nėms su­si­tvar­ky­ti dėl įvai­rių gy­ve­ni­me pa­tir­tų su­dė­tin­gų si­tu­a­ci­jų bu­vu­sį no­rą bū­ti ar­ba tū­no­ti še­šė­ly­je.
Griež­tai lai­ko­mės fis­ka­li­nės draus­mės, dve­jus me­tus tu­rė­jo­me ge­rai su­ba­lan­suo­tą ne­de­fi­ci­ti­nį biu­dže­tą. Taip bus el­gia­ma­si ir at­ei­ty­je.
Ga­li­me vi­si pa­si­džiaug­ti, kad pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je vyk­do­me sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus NATO gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo sri­ty­je ir mo­der­ni­zuo­ja­me iš es­mės gy­ny­bos pa­jė­gas. Ga­li­me, aiš­ku, nu­si­vil­ti, kad kiek­vie­nais me­tais me­tų pa­bai­go­je tu­ri­me iš­šū­kį ir iki tų 2 % ab­so­liu­čiais skai­čiais vis pri­trūks­ta, nes au­ga ša­lies eko­no­mi­ka. Bet rug­sė­jį pa­da­ro­me rei­ka­lin­gą pra­ti­mą, aiš­ku, tai pa­da­ro­ma iš sko­lin­tų lė­šų, ir mes įsi­pa­rei­go­ji­mą ga­lu­ti­nia­me va­rian­te įvyk­do­me. No­riu pa­dė­ko­ti vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms, ku­rios pa­si­ra­šė ir su­ta­rė dėl at­ei­ties fi­nan­sa­vi­mo kraš­to ap­sau­gai. Tai la­bai svar­bus, tva­rus, su mū­sų ša­lies gy­ny­ba ir sau­gu­mu su­si­jęs įsi­pa­rei­go­ji­mas.
Prieš dve­jus me­tus bu­vo pra­dė­ti ir to­liau vyk­do­mi vals­ty­bės įmo­nių de­po­li­ti­za­vi­mo ir skaid­ri­ni­mo pro­ce­sai, ap­iman­tys tiek „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“, Re­gist­rų cen­trą, miš­kus, urė­di­jas, įka­li­ni­mo įstai­gas, ke­lių prie­žiū­rą ir dau­ge­lį ki­tų.
Švie­ti­mo sri­ty­je op­ti­mi­zuo­ja­mas pro­fe­si­nių mo­kyk­lų tin­klas, pra­dė­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų po­ky­čiai. Pa­vy­ko iki 40 % pa­di­din­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mus, mo­kyk­los ap­rū­pi­na­mos la­bo­ra­to­ri­ne, kom­piu­te­ri­ne įran­ga, pa­reng­ti ir iš­ban­dy­ti vi­sos die­nos mo­kyk­los mo­de­liai, pa­dė­sian­tys už­tik­rin­ti vi­siš­ką vai­kų už­im­tu­mą. Ir tai tik la­bai ma­ža da­lis Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių, ku­rias šiuo me­tu įgy­ven­di­na­me, siek­da­mi di­din­ti švie­ti­mo ko­ky­bę ša­ly­je.
Daž­nai mi­ni­ma, kaip ma­žiau­siai vals­ty­bės dė­me­sio su­lau­kian­ti, kul­tū­ros sri­tis per pas­ku­ti­nius me­tus yra nuo­la­ti­nė­je Vy­riau­sy­bės dar­bo­tvarkėje. Pui­kiai su­vo­kia­me, kad be kul­tū­ros veiks­nio ne­įma­no­ma šiuo­lai­kiš­ka po­li­ti­nės de­mo­kra­tijos rai­da, eko­no­mi­nis au­gi­mas, so­cia­li­nė dar­na ir vi­sa­ver­tis kiek­vie­no Lie­tu­vos pi­lie­čio gy­ve­ni­mas. Po il­gų de­ri­ni­mų jau tu­ri­me pa­tvir­tin­tą (pa­ga­liau!) Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos stra­te­gi­ją. Vie­šoms kon­sul­ta­ci­joms ne­tru­kus bus pa­teik­tas Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tas. Be abe­jo, tai rei­kė­jo pa­da­ry­ti ge­ro­kai anks­čiau. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos biu­dže­tas 2019 me­tais di­dė­jo dau­giau kaip 40 mln. eu­rų, pa­ly­gin­ti su 2018 me­tais. Ben­dro­mis pa­stan­go­mis kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis, dėl ko aš joms dė­ko­ju, bu­vo pa­di­din­tas kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio fon­das. Tai, kad dau­gė­ja kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­jan­čių žmo­nių, ma­tyt, yra ge­riau­sias sėk­mės ro­dik­lis, ku­riam įta­kos tu­rė­jo ir to­kios Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vos kaip Kul­tū­ros pa­sas, ne­mo­ka­mi mu­zie­jai, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės moks­lei­viams.
La­bai svar­būs po­ky­čiai įgy­ven­din­ti ir ki­to­se ne ma­žiau svar­bio­se sri­ty­se kaip ap­lin­ka, vals­ty­bės tar­ny­ba, že­mės ūkis, svei­ka­tos ap­sau­ga. Per šiuos me­tus Vy­riau­sy­bė ma­ži­no kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­nas. Re­cep­ti­niai vais­tai yra vie­na iš ne­dau­ge­lio pre­kių gru­pių, ku­rių kai­nos nuo­lat ma­žė­ja. Taip pat bu­vo sėk­min­gai su­ma­žin­tos pa­cien­tų prie­mo­kos, dau­gu­mos vais­tų kom­pen­sa­vi­mo in­ten­sy­vu­mas pa­sie­kė 100 %.
Vyk­dant re­for­mas da­ro­ma ir klai­dų, iš­moks­ta­mos pa­mo­kos. Apie jas taip pat no­riu pa­kal­bė­ti. Man as­me­niš­kai te­ko per trum­pą lai­ką su­kaup­ti ne­ma­žą po­li­ti­nę pa­tir­tį. Tie­siog bu­vau pri­vers­tas tą pa­da­ry­ti. Te­ko lip­ti ant grėb­lių, ku­rių lai­ku ne­pa­ste­bė­da­vau, te­ko nu­deg­ti ten, kur tai bu­vo vi­sai ne­bū­ti­na. Bet tai bu­vo ma­no iš­mok­tos pa­mo­kos. Di­džiau­sia klai­da bu­vo gal­vo­ti, kad tiks­liai ži­no­me, ko rei­kia Lie­tu­vai, ir vie­nin­te­lis tiks­las yra kuo grei­čiau pa­siek­ti šiuos po­ky­čius, ta­čiau vi­suo­me­nė re­tai ka­da po­ky­čius su­tin­ka džiu­giai. Be to, po­li­ti­kų spren­di­mai re­tai ka­da su­vei­kia tiks­liai taip, kaip pla­nuo­ta. Pui­kiai su­pran­tu, kaip svar­bu vi­suo­me­nei aiš­kin­ti, koks gi yra tų po­ky­čių ga­lu­ti­nis tiks­las. Abe­jo­ju, ar šian­dien Lie­tu­vo­je bū­tų daug žmo­nių, ku­rie su­tik­tų at­šauk­ti šios Vy­riau­sy­bės spren­di­mus ir grįž­ti į 2015 me­tus. Net ir tie, ku­rie la­bai ak­ty­viai, daž­nai ir pa­grįs­tai kri­ti­ka­vo, ma­nau, kad po­ky­čių nau­da įsi­ti­ki­no pa­tys.
Mes vi­sa­da ieš­ko­jo­me so­cia­li­nio dia­lo­go. Kaip mi­nė­jau, Vy­riau­sy­bė yra pa­si­ra­šiu­si Na­cio­na­li­nę ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį, ku­rio­je įtvir­tin­ti su­si­ta­ri­mai dėl at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo pa­lie­čia be­veik 300 tūkst. dir­ban­čių­jų. Taip pat pa­si­ra­šy­ta daug ša­ki­nių su­tar­čių, ras­ta dau­gy­bė kom­pro­mi­sų su prof­są­jun­go­mis, ta­čiau šaukš­tas de­gu­to ga­li su­ga­din­ti vi­są sta­ti­nę. Įve­dant eta­ti­nį mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mą, lanks­tu­mo pri­trū­ko. Gai­la, kad ne­pa­vy­ko su­si­tar­ti, ir ap­mau­du, kad spren­di­mai, ku­rie ran­da­mi da­bar, ne­bu­vo ras­ti anks­čiau.
Aš su­pran­tu, kad kai ka­da griež­ta re­to­ri­ka po­li­ti­ko­je taip pat ga­li bū­ti klai­da, kaip ir ne­si­bai­gian­čios rie­te­nos, kal­tų ieš­ko­ji­mai, tuš­ti ap­si­žo­džia­vi­mai su opo­nen­tais. Šias pa­mo­kas taip pat iš­mo­kau ir ti­kiu, kad rin­kė­jai pri­si­mins kon­kre­čius nu­veik­tus dar­bus, o ne be­pras­mius barnius.
Šian­dien šio­je sa­lė­je ga­li­me kiek­vie­nas, bent aš as­me­niš­kai tik­rai, at­si­pra­šy­ti Lie­tu­vos žmo­nių. Kar­tais de­mo­kra­tinė kon­ku­ren­ci­ja iš­si­gims­ta ir vie­to­je ben­dro dar­bo Lie­tu­vos la­bui jiems ten­ka ma­ty­ti am­bi­ci­jų ko­vas ir po­li­ti­nius su­si­stum­dy­mus. Tai ne­ge­ri­na ben­dro fo­no vals­ty­bė­je ir tik­rai ne­ska­ti­na jo­je pa­si­lik­ti mū­sų jau­ni­mo. Ša­lia po­ky­čių bū­ti­na ra­my­bė ir sta­bilu­mas.
No­rė­čiau čia pa­ci­tuo­ti bu­vu­sį Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­rą Vins­to­ną Čer­či­lį: „Dar nė vie­nas žmo­gus, nu­ry­da­mas pik­tus žo­džius, ne­pa­ken­kė sa­vo skran­džiui.“ Kar­tais ši­ta pa­tar­le rei­kia va­do­vau­tis vi­siems. To­dėl šia kal­ba no­riu vi­sus la­bai aiš­kiai pa­kvies­ti – grįž­ki­me prie dar­bų, grįž­ki­me prie tik­ros po­li­ti­kų mi­si­jos – ben­drų spren­di­mų mū­sų pi­lie­čių ir tė­vy­nės la­bui.
Vie­nas es­mi­nių dar­bų šian­dien te­bė­ra Lie­tu­vos de­mo­gra­finės si­tu­a­ci­jos ge­ri­ni­mas. 2018 me­tai bu­vo pir­mie­ji me­tai po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo, kai žen­kliai su­ma­žė­jo iš­vyks­tan­čių ir žen­kliai pa­di­dė­jo at­vyks­tan­čių į Lie­tu­vą skai­čius. Tai – lū­žio me­tai. 2019-ie­ji tik pa­tvir­ti­na šią ten­den­ci­ją. Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį į Lie­tu­vą at­vy­ko dau­giau žmo­nių, nei iš jos iš­vy­ko. Įsi­klau­sy­ki­te! Pir­mą kar­tą nuo 2000 me­tų per šių me­tų ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­sius ben­dras Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius pra­dė­jo aug­ti. Tai la­bai ge­ri žen­klai, ku­rie lei­džia ti­kė­tis, kad iki 2030 me­tų ga­li­me at­kur­ti Lie­tu­vą, ku­rio­je mū­sų gy­vens 3 mln. Bū­tent to­dėl per­nai gruo­dy Vy­riau­sy­bė pa­ren­gė ir pa­tvir­ti­no De­mo­gra­fijos, mig­ra­ci­jos, in­teg­ra­ci­jos po­li­ti­kos stra­te­gi­ją, ku­rio­je nu­ma­ty­tos kon­kre­čios prie­mo­nės šiems tiks­lams pa­siek­ti. Vi­sa tai nė­ra tik Vy­riau­sy­bės tiks­lai. Šios pro­ble­mos tu­rė­tų rū­pė­ti vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms ir dėl jų spren­di­mo tu­rė­tų bū­ti ras­ti su­si­ta­ri­mai. Ti­kiu, kad vi­si kar­tu su nau­ju ša­lies Pre­zi­den­tu ga­li­me at­ras­ti šiuos spren­di­mus.
Ben­drų spren­di­mų mū­sų lau­kia ne­ma­žai. Dar no­rė­čiau tar­ti ke­le­tą žo­džių apie at­ei­tį. Du treč­da­liai dar­bų, dėl ku­rių su­si­ta­rė nau­jo­ji ko­a­li­ci­ja, iš es­mės jau vyks­ta, jie yra Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je: tai ir nuo­sek­lus iš­lai­dų Lie­tu­vos so­cia­li­nei po­li­ti­kai di­di­ni­mas, ir ko­va su ko­rup­ci­ja prie­mo­nės, ir sa­vi­val­dos ga­lių stip­ri­ni­mas bei asig­na­vi­mų joms di­di­ni­mas. Bus ge­ri­na­ma re­gio­nų in­fra­struk­tū­ra, ple­čia­mos sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­kos funk­ci­jos, to­liau di­di­na­mos lė­šos vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ties­ti, ma­ži­na­mos vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­dos, stip­ri­na­mas moks­lo ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mas.
Kaip jau mi­nė­jau, per pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus at­li­ko­me es­mi­nių po­ky­čių mo­kes­čių sis­te­mo­je, ta­čiau ma­to­me erd­vės pa­da­ry­ti mo­kes­čių sis­te­mą dar la­biau pro­gre­sy­ves­nę, kad as­me­nys, gau­nan­tys di­de­les pa­ja­mas, la­biau pri­si­dė­tų prie vie­šų­jų pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mo.
Švie­ti­mo sis­te­mo­je jau ren­gia­mas ne­mo­ka­mo ba­ka­lau­ro mo­de­lis ir ati­tin­ka­mai pla­nuo­ja­mos lė­šos, di­di­na­mas ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo fi­nan­sa­vi­mas, ruo­šia­ma­si įtvir­tin­ti teis­mų ta­rė­jų ins­ti­tu­tą, ren­gia­ma­si įves­ti ne­mo­ka­mą vai­kų mai­ti­ni­mą, įgy­ven­di­na­mos ki­tos nu­ma­ty­tos prie­mo­nės. Ko­a­li­ci­jos su­tar­ty­je ir jos prie­duo­se ga­li­ma ras­ti tiks­lią in­for­ma­ci­ją, dėl ko su­tar­ta, ir tai tu­rės bū­ti įgy­ven­din­ta.
No­riu ti­kė­ti, kad šiuo me­tu vyks­tan­tys po­ky­čiai iš­eis į ge­ra vals­ty­bei. Iš sa­vo pa­tir­ties ži­nau, kaip su­dė­tin­ga su­bur­ti veiks­min­gą, pro­fe­sio­na­lią ir są­ži­nin­gai sa­vo dar­bą dir­ban­čią ko­man­dą. Pui­kiai ži­nau, kaip tirps­ta lai­kas, to­dėl jo gaiš­ti ne­va­lia. Iki šios die­nos ma­no va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė nuo­sek­liai ir stro­piai dir­bo kas­die­nį dar­bą. Ar to­kia ga­li­my­bė iš­liks to­liau, pri­klau­so tik nuo Sei­mo, nuo kiek­vie­no par­la­men­to na­rio as­me­ni­nio ap­si­spren­di­mo.
No­riu pa­dė­ko­ti vi­siems, ku­rie rė­mė šią Vy­riau­sy­bę, ir tiems, ku­rie jai kon­struk­ty­viai opo­na­vo. No­riu pa­dė­ko­ti vi­soms frak­ci­joms, nes su vi­so­mis iš jū­sų vie­nu ar ki­tu me­tu te­ko pri­im­ti ben­drus spren­di­mus, ku­rie be to­kio ben­dra­dar­bia­vi­mo bū­tų ne­įma­no­mi.
Be­veik prieš tre­jus me­tus šio­je tri­bū­no­je kal­bė­jau apie tai, ko­kią ma­tau nau­ją Vy­riau­sy­bę, orien­tuo­tą į so­cia­li­nės ne­ly­gy­bės, de­mo­gra­fijos ir re­gio­ni­nės at­skir­ties pro­ble­mų spren­di­mą. Kal­bė­jau apie vie­šo­jo sek­to­riaus per­tvar­ką, am­bi­cin­gas už­duo­tis, pri­trau­kiant tva­rias in­ves­ti­ci­jas į Lie­tu­vą, ino­va­ci­jų plėt­rą. Ma­tau, kad tuo me­tu pa­sa­ky­ti žo­džiai pil­do­si, to­dėl ti­kiuo­si, kad iš­si­pil­dys ir šian­dien įvar­din­ti sie­kiai ir pla­nai.
Vals­ty­bės val­dy­mas tu­ri bū­ti skir­tas vi­sų vals­ty­bės gy­ven­to­jų ge­ro­vei di­din­ti. Per pa­si­tenki­ni­mą sa­vo vals­ty­be at­ei­na ir pa­gar­ba val­džiai, ir no­ras gin­ti tė­vy­nę, ir ap­si­spren­di­mas bū­tent čia gy­ven­ti, dirb­ti ir kur­ti sa­vo šei­mą. Šian­dien, kai Pre­zi­den­to tei­ki­mu esu šio­je tri­bū­no­je, ga­liu tik pa­ra­gin­ti mus vi­sus: pa­mirš­ki­me kon­flik­tus, su­si­prie­ši­ni­mą, ku­ris, ar­tė­jant rin­ki­mams, įpras­tai tik di­dė­ja, ben­dra­dar­biau­ki­me dėl svar­biau­sių tiks­lų, su­tar­ki­me dėl svar­biau­sių spren­di­mų, at­vi­rai ben­drau­ki­me su Lie­tu­vos žmo­nė­mis. Tik taip ga­li­me pel­ny­ti jų pa­gar­bą ir pa­ra­mą.
Pa­bai­gai pa­ci­tuo­siu ame­ri­kie­čių pas­to­rių, krikš­čio­nių dva­si­nin­ką R. H. Šu­le­rį: „Ge­riau kaž­ką da­ry­ti ne­to­bu­lai, nei nie­ko ne­da­ry­ti ne­pri­ekaiš­tin­gai.“