Seimas, minėdamas Steigiamojo Seimo susirinkimo dieną – gegužės 15-ąją, paminėjo varpininko, gydytojo, Seimo Pirmininko Jono Staugaičio 150-ąsias gimimo metines.

Jonas Staugaitis (1868 m. birželio 1 d. – 1952 m. sausio 18 d.) – medikas, žymus Lietuvos atgimimo veikėjas, varpininkas, įvairių draugijų steigėjas, rėmėjas, spaudos bendradarbis, labdarys, politikas.

J. Staugaitis priklausė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai, buvo visų demokratiškai rinktų 1920–1927 m. Lietuvos Respublikos Seimo kadencijų (Steigiamojo Seimo, I, II, III Seimo) narys. Visų šių kadencijų metu buvo renkamas Seimo pirmuoju vicepirmininku.

1920–1921 m. Steigiamasis Seimas labai aktyviai reiškėsi ne tik formuojant Lietuvos užsienio politikos koncepciją, bet ir kartu su Užsienio reikalų ministerijos atstovais dalyvavo beveik visose derybose. J. Staugaitis vadovavo pirmosioms deryboms su Lenkija. Be to, 1921 m. kovo 31 d. jis vadovavo komisijai, derybose su Latvija.

Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko Arūno Gumuliausko iniciatyva surengtoje diskusijoje Seime dalyvavo J. Staugaičio giminaičiai, pranešimus skaitė mokslininkai.

Kalbėdama diskusijoje pasidžiaugiau, kad Seimas priėmė nutarimą, kuriuo 2020 metus paskelbė Steigiamojo Seimo šimtmečio metais. Tai bus puiki proga prisiminti istoriją, savo tautos didžiavyrius.

Atkreiptinas dėmesys, kad to meto politikai kėlė ypatingai didelius reikalavimus sau ir savo veiklai. Norėtųsi, kad ir būsimieji ir dabarties politikai elgtųsi atsakingai, kaip elgėsi I, II, III Seimų nariai, kurie skelbė sąžinės, žodžio, spaudos laisvę, kovojo už nepriklausomybę, buvo aktyvūs demokratijos ir tautiškumo puoselėtojai.

Jono Staugaičio asmenybė kelia susižavėjimą, jis įnešė svarų indėlį į Valstiečių liaudininkų sąjungos istoriją.

Šalia Mykolo Šleževičiaus, Jono Vileišio, Kazio Griniaus jis buvo aktyvus šios sąjungos narys ir pritarė savo bendražygių pozicijai – stiprino dvasią ir norą su atsidėjimu rūpintis tautos likimu, nes žmonės, kurie žiūri į mus – reikalauja tiesos ir teisingumo. Pašventink mus tiesa ir išmintim, – rašoma Evangelijoje. J. Staugaitis buvo ištikimas tautos vienybės principu. Jo politinė veikla – gražus ir sektinas pavyzdys.