Seimas baigė kovo 10 d. prasidėjusią Seimo pavasario sesiją, kuri šiemet vyko išskirtinėmis koronaviruso pandemijos sąlygomis. Jos metu surengta daugiau nei planuota – 54 plenariniai posėdžiai, kuriuose priimta daugiau kaip 450 teisės aktų.
Pavasario sesijoje, kuri vyko karantino ir ekstremaliosios situacijos sąlygomis, didžiausias prioritetas skirtas kovos su koronavirusu valdymui ir paskelbtos specialiosios situacijos pasekmių mažinimui.
Priimtais teisės aktų pakeitimais užtikrintas veiksmingesnis ir greitesnis ekstremaliųjų situacijų valdymas, įtvirtintas ilgesnis būtinojo hospitalizavimo ir izoliavimo be teismo sprendimo terminas, sugriežtinta atsakomybė už civilinės saugos reikalavimų pažeidimus.
Seimas taip pat sugriežtino bausmes už karantino pažeidimus užsikrėtusiems koronavirusu, o dirbantiems infekcijų židiniuose karantino metu padidinti priedai ir socialinės garantijos.
Parlamentas, reaguodamas į karantino metu įvestus ribojimus, leido Vyriausybės ir savivaldybių tarybų posėdžius, Seimo komitetų ir komisijų, Seimo valdybos posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu.
Priimtomis Seimo rinkimų įstatymo pataisomis siekiama tinkamai pasiruošti Seimo rinkimų organizavimo ir vykdymo galimybei ekstremaliosios situacijos arba įvykio sąlygomis. Nuspręsta užsienyje gyvenantiems piliečiams sudaryti sąlygas balsuoti elektroniniu būdu.
Pagalbos priemonės dėl koronaviruso
Seimas, atsižvelgdamas į šalyje paskelbtą ekstremalią situaciją ir karantiną, priėmė aktualius sprendimus, skirtus padėti verslui ir darbuotojams, taip pat užtikrinti šalies finansų sistemos stabilumą.
Seimas padidino valstybės skolinimosi limitą iki 5 mlrd. 401,4 mln. eurų. Darbdaviams sudaryta galimybė skelbti prastovą dėl ekstremalios situacijos ar karantino, darbuotojams prastovos metu užtikrintos ne mažesnės nei MMA dydžio pajamos.
Seimas verslui suteikė subsidijas darbo užmokesčiui, savarankiškai dirbantiems asmenims, smulkiesiems ūkininkams – papildomas išmokas. Patvirtintos pagalbos priemonės vyresniems darbuotojams ir skirtos paskatos darbdaviams, kurie išlaikys 60 m. ir vyresnius darbuotojus.
Seimas nustatė pagalbos priemones darbuotojams bei verslui ir po karantino. Priimtomis naujomis nuostatomis patvirtintos darbo vietų steigimo skatinimo priemonės ir subsidijos darbo užmokesčiui po karantino, dviem mėnesiams pratęstas fiksuotos išmokos mokėjimas savarankiškai dirbantiems asmenims pasibaigus karantinui, įtvirtinta darbo paieškos išmoka, padidintas darbuotojų ir bedarbių profesinio mokymo finansavimas.
Seimas skyrė vienkartines išmokas vaikams, senyvo amžiaus gyventojams, neįgaliesiems, našliams, našlaičiams. Šeimoms, praradusioms pajamas per karantiną, sudaryta galimybė gauti didesnius vaiko pinigus. Dėl ekstremalios situacijos ir karantino patikslintas ligos išmokų mokėjimas, t. y. įtvirtinti nauji atvejai, kai mokama ligos išmoka, nustatyta ilgesnė ligos išmokos vaikams prižiūrėti mokėjimo trukmė, įteisinti didesni ligos išmokų dydžiai darbuotojams, kurie užsikrėtė liga, dėl kurios paskelbta ekstremalioji situacija ir kt.
Seimas supaprastino socialinio draudimo įmokų, baudų, palūkanų ir delspinigių įsiskolinimo mokėjimo tvarką Vyriausybei paskelbus karantiną, prireikus leido atidėti PSD įmokų mokėjimą.
Siekdamas sušvelninti dėl koronaviruso pandemijos kilusias socialines pasekmes Seimas sudarė palankesnes sąlygas nepasiturintiems gyventojams gauti piniginę socialinę paramą. Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams laikinai nebus vertinamas nuosavybės teise turimas turtas. Priimtomis Sveikatos draudimo įstatymo pataisomis nutarta, kad sunkiems ligoniams palaikomojo gydymo paslaugos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpis nebus įskaitytas į nustatytą laiką.
Parlamentas įpareigojo nekilnojamojo turto kredito ir vartojimo kredito davėjus kredito gavėjo prašymu atidėti kredito įmokų mokėjimą, kai kredito gavėjas ar jo sutuoktinis netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų.
Pagal priimtus Civilinio proceso kodekso pakeitimus, antstoliai negalės išieškoti lėšų, kurias skolininkai gaus kaip valstybės ir savivaldybių paramą dėl įvesto karantino.
Seimas pritarė priemonėms, padėsiančioms finansų rinkos dalyviams spręsti lėšų trūkumo problemas, juridiniams asmenims karantino metu sudarytos palankesnės sąlygos išsaugoti verslą.
Kelionių organizatoriams dėl neįvykusių kelionių sudaryta galimybė turistams siūlyti kuponus. Jei kuponai turistams nepriimtini, už neįvykusias keliones leista atsiskaityti ne vėliau kaip per 90 dienų po karantino pabaigos. Taip pat patvirtintas naujas pinigų grąžinimo už neįvykusius renginius modelis, leista atidėti mokesčių už patentus ir prekių ženklus sumokėjimą.
Socialinė apsauga
Pavasario sesijoje parlamentas skyrė daug dėmesio socialinės atskirties mažinimui. Seimas nusprendė nuo 2021 m. nemažinti senatvės pensijos dydžio asmenims, gavusiems išankstinę senatvės pensiją, jei išankstinę pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip trejus metus ir jo darbo stažas, skiriant išankstinę pensiją, yra ne mažesnis kaip 40 metų (2021 m. ir anksčiau). Reikalavimas turėti sukauptą darbo stažą dėl pensijos nemažinimo kasmet bus didinamas trimis mėnesiais, kol 2031 m. ir vėliau pasieks 42 metus 6 mėnesius.
Parlamentas, siekdamas greičiau didinti mažiausiai uždirbančiųjų pajamas, jau nuo liepos 1 d. 50 eurų – iki 400 eurų – padidino neapmokestinamąjį pajamų dydį.
Priimtais Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimais nutarta reglamentuoti privačiai sukauptos pensijos išmokėjimą, „Sodros“ funkcijas ir atsakomybę, Pensijų anuitetų fondo tarybos formavimą, pensijų anuitetų gavėjų turto valdyseną. Be to, valstybės mokami pensijų anuitetai nebus apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu.
Seimas nusprendė sukurti vienodą visose savivaldybėse socialinės priežiūros akreditavimo sistemą, kuri padėtų savivaldybėms kontroliuoti socialinę priežiūrą teikiančias socialinių paslaugų įstaigas. Tikimasi, kad tai paskatins savivaldybes labiau kontroliuoti socialinę priežiūrą teikiančias socialinių paslaugų įstaigas.
Sesijos metu nutarta socialinę riziką patiriantiems asmenims suvienodinti pagal Išmokų vaikams įstatymą mokamų išmokų tvarką, uždrausti diskriminaciją dėl sveikatos būklės (ne tik dėl negalios), klausos negalią turinčių asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse remti neterminuotai, sergantiems onkologinėmis ligomis transporto bilietus leisti įsigyti su 80 proc. nuolaida.
Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme įtvirtinta nauja nuostata leis prisidėti prie siekio padėti jaunoms šeimoms apsirūpinti nuosavu būstu. Įtvirtinta, kad Lietuvos regionai, kurių teritorijose pirmąjį būstą įsigyjančios jaunos šeimos turi teisę į finansinę paskatą, bus peržiūrimi tik, kai apskaičiuota nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė to regiono teritorijoje padidėja daugiau kaip 20 proc. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtintas socialinio būsto nuomos laukimo laikotarpis leis efektyviau spręsti asmenų aprūpinimo būstu problemas.
Seimas, įgyvendindamas Šeimos stiprinimo įstatymą, patvirtino naujai įsteigtos Nacionalinės šeimos tarybos sudėtį, kuri yra parlamentui atskaitinga šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patariamoji institucija.
Finansai ir ekonomika
Seimas, atsižvelgdamas į patvirtintas parlamentinio tyrimo išvadas dėl 2009–2010 metų krizės Lietuvoje, pripažino Valstybinį plėtros banką valstybei svarbiu projektu ir įgaliojo Vyriausybę ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėti konsultacijas su Europos Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms generaliniu direktoratu dėl techninės paramos Valstybinio plėtros banko steigimo klausimais. Vyriausybė taip pat įgaliota svarstyti valstybės dalyvavimo kredito įstaigų kapitale galimybes.
Priimtomis Pagalbos verslui fondo kūrimui svarbiomis įstatymų nuostatomis bus sudaryta galimybė Vyriausybei teikti valstybės garantijas dėl ne nuosavybės vertybinių popierių, naudojamų ekstremaliosios situacijos paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti.
Seimas sudarė teisines prielaidas įsteigti Inovacijų skatinimo fondą, skatinant investicijas į fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą. Investicijų įstatymo pakeitimais taip pat nustatytas specialus teisinis reguliavimas, taikomas investavimo į stambius projektus skatinimui.
Seimas daug diskutavo dėl valstybinio prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir nusprendė, kad jis bus leidžiamas tik paskelbus nepaprastąją padėtį.
Pagal priimtas Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir paplūdimiuose įrengtose nestacionariose viešojo maitinimo vietose bus leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 proc. Ši prekyba bus galima tik savivaldybės tarybos nustatyto kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiu.
Energetika
Energetikos srityje Seimas priėmė svarbius pakeitimus dėl žaliosios energetikos skatinimo. Naujomis nuostatomis gyventojams leista steigti atsinaujinančių energijos išteklių bendrijas.
Parlamentas nutarė reglamentuoti specialiuosius saugumo reikalavimus, taikomus elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui. Įstatymo pakeitimais perdavimo sistemos operatoriui įtvirtinama pareiga užtikrinti perdavimo sistemos stabilumo, saugumo, patikimumo, konfidencialios informacijos apsaugos, rangovų atitikties nacionalinio saugumo interesams, kibernetinės saugos ir įrenginių saugumo reikalavimus.
Priimta rezoliucija dėl Astravo branduolinės elektrinės keliamos grėsmės Seimas paragino Vyriausybę nedelsiant imtis priemonių dėl elektros energijos iš Baltarusijos nepatekimo į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką ir įgyvendinti visus Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
Seimas priėmė Energetikos įstatymo pataisas, kuriomis nuosekliai įgyvendinamas inovacijų energetikoje skatinimas, panaudojimas ir plėtra, atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje gamybos plėtra.
Seimas papildė Šilumos ūkio įstatymą, reglamentuodamas nuotolinių šilumos apskaitos priemonių įrengimą.
Valstybės valdymas ir savivalda
Pavasario sesijoje pritarta vienam iš šios sesijos prioritetų – Lietuvos teritorijos bendrojo plano koncepcijai, kuria patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptys ir teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai.
Seimas, priimdamas 40 teisės aktų pakeitimus, pritarė strateginio valdymo pertvarkai, pagal kurią visi valstybės strateginio planavimo procesai bus susiejami į vientisą sistemą ir užtikrinamos jo sąsajos su biudžetu, t. y. kiekviena sistemos dalis tvariai aprūpinama finansais, taip pat nuo 290 iki maždaug 100 sumažės planavimo dokumentų skaičius.
Tarp svarbių Seimo pavasario sesijos darbų – įtvirtintas kompleksinis gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros reguliavimas. Priimtu Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu nutarta reglamentuoti savivaldybės infrastruktūros plėtros planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustatyti joje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas.
Seimas priėmė naujos redakcijos Regioninės plėtros įstatymą, kuriuo kuriama nauja efektyvi regioniniu savarankiškumu pagrįsta regioninė politika.
Sesijoje pritarta Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkai į valstybės įmonę, užtikrinant tinkamą valstybinės reikšmės kelių valstybinę priežiūrą.
Seimas patikslino valstybės tarnautojų atsakomybės už tarnybinius nusižengimus teisinį reglamentavimą, nustatydamas, kad už mažareikšmius tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojai nebūtų traukiami tarnybinėn atsakomybėn.
Priimtais Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimais tobulinamas jaunimo politikos įgyvendinamasis lygmuo, užtikrinant visų jaunimo grupių problemų sprendimą, kaštų požiūriu efektyvią, racionalią, horizontaliuoju principu vykdomą jaunimo politiką.
Aplinkos apsauga
Pavasario sesijoje Seimas daug dėmesio skyrė aplinkosaugos klausimams. Priimtomis Atliekų tvarkymo įstatymo pataisomis nuo lapkričio 1 d. įtvirtintas draudimas įvežti (importuoti) į Lietuvą iš kitų valstybių komunalines ir pavojingąsias atliekas, skirtas šalinti arba naudoti energijai gauti, ir komunalinių atliekų deginimo proceso likučiu (pelenus ir šlakus).
Parlamentas nutarė padidinti taikomus mokesčio už aplinkos teršimą tarifus, atsižvelgiant į teršalų daromą poveikį aplinkai, jų kenksmingumą, nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus mažinti aplinkos taršą ir taršos mažinimo sąnaudas. Tokiu būdu, pasak pasiūlymų iniciatorių, siekiama skatinti ūkinės veiklos vykdytojus mažinti šią taršą.
Seimas suteikė teisę aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, esant įtarimams dėl neblaivumo ar apsvaigimo, tikrinti medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų neblaivumą ar apsvaigimą.
Teisė ir teisėtvarka
Seimas, didindamas organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir savanaudiškų nusikaltimų prevenciją, priėmė Civilinio turto konfiskavimo įstatymą. Turtas ir iš jo gauta turtinė nauda gali būti konfiskuojami, kai yra pagrindas manyti, kad šis turtas nėra gautas teisėtu būdu, ir kai šio turto bendra vertė neatitinka asmens ar asmenų teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 2 000 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio sumą.
Priimtais Mediacijos įstatymo pakeitimais nuspręsta sudaryti galimybes mediacijos būdu spręsti ne tik civilinius, bet ir administracinius ginčus. Tokiu būdu siekiama skatinti taikų ginčų sprendimą, mažinti teismų darbo krūvį, taupyti privačių asmenų, valstybės biudžeto lėšas, skiriamas ginčų sprendimui teisme.
Seimas nutarė nuo rugpjūčio 1 d. į antstolių ir notarų garbės teismus, nagrinėjančius drausmės bylas, įtraukti ir visuomenės atstovus.
Seimas, siekdamas tobulinti lobistinės veiklos teisinį reguliavimą, didinti šios veiklos efektyvumą ir veiksmingumą, užtikrinti lobistinės veiklos skaidrumą ir išviešinti poveikio darymą teisėkūrai, priėmė naujos redakcijos Lobistinės veiklos įstatymą.
Seimas priėmė naują Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą, kuris nuo liepos 1 d. pakeis išsamiau nustatys teisinius organizuoto nusikalstamumo prevencijos įgyvendinimo ir koordinavimo pagrindus, organizuoto nusikalstamumo prevenciją įgyvendinančių padalinių teises ir pareigas, prevencijos priemones ir jų taikymą, organizuotų nusikalstamų grupių narių bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis sąlygas.
Prokuratūros įstatymo pakeitimais įtvirtintos kadencijas prokurorų vertinimo ir atrankos komisijų nariams, išplėstos specialaus statuso prokurorui suteikimo instituto taikymo ribos. Bausmių vykdymo kodekso pakeitimais siekiama Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje išplėtoti lengvo režimo kalėjimo modelį ir didinti nuteistųjų ir suimtųjų užimtumą.
Krašto apsauga
Seimas patikslino mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos teisinį reguliavimą, karo padėties įvedimo ir atšaukimo tvarką.
Naujos Vadovybės apsaugos įstatymo redakcija nustatytos saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumo užtikrinimo sąlygos ir pagrindai, Vadovybės apsaugos tarnybos veiklos organizavimo teisinis reglamentavimas.
Sveikatos apsauga
Pavasario sesijos metu Seimas nusprendė 15 proc. padidinti gydytojų rezidentų darbo užmokestį, reglamentuoti asmens sveikatos priežiūros specialistų vertimosi asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvoje sąlygas, įteisinti gydytojų savanoriškos ir neatlyginamos medicinos praktikos galimybę teikiant kompleksinę paliatyviąją pagalbą.
Švietimas, mokslas ir kultūra
Sesijoje priimtomis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisomis nutarta naujai reglamentuoti LRT valdymo, veiklos klausimus, LRT pareigas, teises ir atsakomybę.
Seimas centralizavo priėmimą į valstybines ir savivaldybių mokyklas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pritarė siūlymui nuo 2021 m. sausio 1 d. reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu ir patvirtino prijungimo sąlygų aprašą. Įstatymo lygmeniu reglamentavo tikslinių stipendijų mokėjimo mechanizmą, leidžiantį valstybei įvertinus visus turimus duomenis ir tyrimus sistemingai planuoti ir skatinti asmenis rinktis darbo rinkoje reikiamas specialybes.
Parlamentas nuo rugsėjo 1 d. padidino biudžetinėse įstaigose mokslinių tyrimų institutuose dirbančių mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientų ribos visoms pareigybių grupėms padidintos 8 proc.
Seimas įtvirtino Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinį statusą ir jos naudojimo principus.
Seimas 2021-uosius paskelbė Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos, Jono Karolio Chodkevičiaus, kardinolo Vincento Sladkevičiaus ir Vytauto Mačernio, Juozo Zikaro, Juozo Lukšos-Daumanto ir Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais.
Minint 1940 m. birželio 15 d. SSRS įvykdytos pirmosios Lietuvos Respublikos pirmosios okupacijos 80-ąsias metines priimta rezoliucija Seimas konstatavo būtinybę tęsti sovietinės okupacijos, ypač ginkluotos antisovietinės ir antinacinės rezistencijos laikotarpio tyrimus ir jų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei.
Žemės ūkis
Seimas nusprendė stiprinti žemės ūkio paskirties žemės perleidimo kontrolę, kad asmenys nuosavybės teise neįgytų daugiau žemės ūkio paskirties žemės nei leidžiama pagal įstatymą, taip pat sumažino administracinę naštą registruojant ūkius, didinant šių paslaugų elektroninę plėtrą ir atsisakant perteklinio reikalavimo registro duomenų teikėjams kartu su teikiamais dokumentais pateikti ir popierines dokumentų kopijas.
Tarptautinė politika
Seimas priėmė rezoliuciją dėl ES solidarumo COVID-19 pandemijos metu ir nusprendė kreiptis į Europos Komisiją bei ją pakviesti imtis visų reikalingų priemonių koordinuotai ir vieningai kovojant su pandemija ir jos padariniais.
Parlamentas, minint žiauriausio žmonijos istorijoje globalinio ginkluoto konflikto – Antrojo pasaulinio karo – pabaigos 75-ąsias metines, pakvietė pasaulio akademinę bendruomenę, pilietinę visuomenę tęsti totalitarinių režimų nusikaltimų žmonijai tyrimus, tirti istorinius faktus ir skleisti tiesą siekiant, kad tokio masto tragedijos niekuomet nepasikartotų. Seimas pasmerkė Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos veiksmus dėl kėsinimosi perrašyti istoriją ir kvestionuoti šiuolaikinės civilizacijos ir tarptautinės teisės pagrindus.
Kiti klausimai
Seime paminėtas Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis, Steigiamojo Seimo 100-metis. Seimas pagerbė pirmųjų masinių trėmimų ir žudynių aukų atminimą.
Parlamentas išklausė pirmąjį Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą, pritarė Vyriausybės 2019 m. veiklos ataskaitai.
Pritarta Dariaus Jauniškio skyrimui VSD direktoriumi antrajai kadencijai, valstybės kontrolieriumi paskirtas Mindaugas Macijauskas, žurnalistų etikos inspektore antrajai kadencijai –Gražina Ramanauskaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generaliniu direktoriumi – prof. dr. Adas Jakubauskas, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininke – Vaidutė Ščiglienė.

Parengta pagal Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento informaciją