Kairių bendruomenės inicijuotas projektas „Kairiai – tai ir mano istorija“ paskatino apsilankyti Kairių Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos bažnyčioje (šiandien čia vyko Atlaidai). Mieli prisiminimai apie tuometinio Kairių klebono Saulius Matulio ir vietos bendruomenės kilnų darbą atstatant bažnyčios varpinės bokštą. Ši unikali 1836 metais pastatyta, per antrąjį pasaulinį karą gerokai apgriauta, o 1959 m. atstatyta bažnyčia buvo likusi be bokšto. Mums tada pavyko gauti dalį lėšų iš Valstybės biudžeto, likusią dalį suaukojo gyventojai ir 2011 m. lapkričio 7 d. senasis varpas vėl suskambo naujoje bokšto varpinėje. Praėjo beveik 10 metų, bet tarytum šiandien prisimenu ypatingą šventės iškilmingumą, J.E. Šiaulių Vyskupo Eugenijaus Bartulio aukotas Šv. Mišios ir man įteiktą Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI pasirašytą Apaštalinio Palaiminimo raštą. Nuoširdus ačiū už išskirtinį dvasinį pakylėjimą šiandien Šv. Mišias aukojusiam Radviliškio bažnyčios dekanui kun. Tadui Rudžiui, Kairių bažnyčios klebonui Rimantui Pranskaičiui ir Šv. Petro ir Povilo katedros chorui „Džiaugsmas“. Padėka kiekvienam čia gyvenančiam ir grožį kuriančiam žmogui, aktyviai Kairių bendruomenei ir seniūnijai.