Va­sa­rio 17 die­ną vyko iškilmingas Bendrijos „Bo­čiai“ Šiaulių skyriaus ren­gi­nys „Kles­tė­ki, lais­ve Lie­tu­vos!“ Į Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio bib­lio­te­kos sa­lę gau­siai rin­ko­si šiau­lie­čiai, Jo­niš­kio ir Pas­va­lio bend­ri­jų „Bo­čiai“ nariai.

Šiau­lių lop­še­lio-dar­že­lio „Ru­gia­gė­lė“ vai­ku­čiai, pa­si­puo­šę tau­ti­niais kostiumais, džiugino renginio dalyvius dainomis ir eilėraščiais, o moks­lei­vė, B. Dva­rio­no kon­kur­so dip­lo­man­tė Eve­li­na Zo­kai­tė – gražia smui­ko melodija.

Bendrijos „Bo­čiai“ Šiaulių skyrius pirmininkas Benas Jokubauskas pasidžiaugė bendrijos narių nuveiktais darbais. Sei­mo na­rys, Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bi­nės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Arū­nas Gu­mu­liaus­kas įdomiai pasakojo apie mūsų tautos istoriją ir Vasario 16-osios reikšmę, Sei­mo na­rys, LR Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Sta­sys Tu­mė­nas atkreipė visų dėmesį į mūsų tautos vertybes, kurias turime ginti ir saugoti.

Perfrazuodama poeto J. Marcinkevičiaus žodžius sakiau, kad „Lietuvą reikia nuolat kurti, ir lipdyti, nes jei sustoji tik, jinai ir miršta“, dėkodama už prasmingus bendrijos „Bočiai“ ir kiekvieno jos nario darbus, linkėjau surasti jėgų bei išminties ir toliau kurti ateitį, stiprinti Lietuvą. Bendrijos vadovui B. Jokubauskui pa­do­va­no­jome vi­sus mus vie­ni­jan­čią Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vą.

Mu­zi­ka – tar­si vais­tas. Ji pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti. Tai įver­tin­da­mi Šiau­lių „Bo­čiai“ ne tik pa­tys kon­cer­ta­vo, bet pa­si­kvie­tė bend­ra­min­čių iš Jo­niš­kio ir Pas­va­lio. Iškilmingame minėjime skambėjo lie­tu­vių liau­dies dai­nos, at­lie­ka­mos Šiau­lių „Bo­čių“ folk­lo­ri­nio an­samb­lio, bei jų bend­ra­min­čių iš Jo­niš­kio ir Pas­va­lio rajonų.